Opći uvjeti putovanja

I. OPĆI UVJETI PUTOVANJA

II. OBRAZAC SA STANDARDNIM INFORMACIJAMA ZA UGOVOR O PUTOVANJU U PAKET ARANŽMANU


I. Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket aranžmana te povezanih putnih aranžmana putničke agencije Idea Club Travel d.o.o.

Uvodne napomene

Ovi Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket aranžmana te povezanih putnih aranžmana putničke agencije Idea Club Travel d.o.o. (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) sastavni su dio programa paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana, a time i Ugovora o putovanju (u daljnjem tekstu Ugovor) koji s putničkom agencijom Idea Club Travel d.o.o., Folnegovićeva 6d, 10000 Zagreb, OIB 89539669576, upisanoj u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br.: Tt-17/567-4, MBS 081074914 (u daljnjem tekstu Agencija) sklapa putnik i ovlašteni ugovaratelj putovanja (u daljnjem tekstu Putnik). Ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu obvezuje se Agencija pribaviti Putniku paket aranžman, a Putnik se obvezuje platiti mu za to ugovorenu cijenu. Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju Agenciju i Putnika ukoliko u Ugovoru nije ugovoreno drugačije. Riječi i pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu definicija pojmova paket aranžman i povezani putni aranžman je sljedeća: Paket aranžman je kombinacija od najmanje dvije usluge (različite, sadržajno, vremenski i prostorno usklađene) u jednom paketu i za jednu paušalnu cijenu (ukupnu cijenu). Povezani putni aranžman sastoji se od najmanje dvije različite vrste usluga putovanja kupljenih za potrebe istog putovanja koje ne predstavljaju paket-aranžman i koje za posljedicu imaju sklapanje zasebnih ugovora s pojedinačnim pružateljima usluga putovanja.

Članak 1. Predugovorne informacije

Predugovorne informacije čine sastavni dio Ugovora. Potpisivanjem Ugovora, Putnik u cijelosti prihvaća sve predugovorne informacije i standardne informacije o paket aranžmanu koje mu je pružila Agencija i koje je Putnik prethodno pažljivo proučio. Agencija je dužna, prije nego što se Putnik obaveže Ugovorom, pružiti mu informacije koje su  relevantne za paket aranžman:
1. glavna obilježja usluga putovanja: odredište/odredišta, plan putovanja i razdoblja boravka, s datumima i broj uključenih noćenja, sredstva i karakteristike prijevoza, mjesto polaska i povratka s datumom i vremenom polaska / približnim vremenom povratka, lokacija i kategorija smještaja u skladu s pravilima odredišne zemlje, plan prehrane, posjeti, izlet/izleti ili druge usluge uključene u ukupnu cijenu dogovorenu za paket-aranžman, jezik na kojem će biti usluge pružene i prikladnost putovanja za osobe sa smanjenom pokretljivošću,
2. tvrtku, zemljopisnu adresu organizatora i telefonski broj,
3. cijenu paket aranžmana uključujući poreze, informacije o dodatnim naknadama, pristojbama i ostalim troškovima,
4. način plaćanja,
5. najmanji broj osoba potreban za ostvarivanje paket-aranžmana i rok u kojem Agencija može raskinuti Ugovor prije početka putovanja ukoliko taj broj ne bude dosegnut,
6. opće informacije o uvjetima odredišne zemlje u vezi s putovnicama i vizama te o zdravstvenim formalnostima odredišne zemlje,
7. informaciju da Putnik može raskinuti Ugovor u bilo kojem trenutku prije početka paket aranžmana uz plaćanje naknada za raskid Ugovora koje zahtijeva Agencija,
8. informacije o neobveznom ili obveznom osiguranju radi pokrivanja troška raskida Ugovora od strane Putnika ili troška pružanja pomoći, uključujući repatrijaciju, u slučaju nesreće, bolesti ili smrti.
Svaku promjenu predugovornih informacija, Agencija će dostaviti Putniku na jasan i razumljiv način.

Uz Opće uvjete, Putniku se dostavlja dokument koji sadrži:
1. Obrazac sa standardnim informacijama za Ugovor o putovanju u paket aranžmanu kada je organizator putovanja Agencija,
2. Obrazac sa standardnim informacijama za Ugovor o putovanju u paket aranžmanu kada je organizator putovanja druga putnička agencija,
3. najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu (poveznica ovdje).

Agencija posvećuju veliku pozornost prezentaciji programa na promidžbenim materijalima (web stranici, programu putovanja, katalogu i slično), ali su moguće nepravilnosti i pogreške, koje će Agencija nastojati ispraviti u što kraćem roku. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u promidžbenim materijalima, niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala na koje je skrenuta pažnja Putniku, a prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.

Članak 2. Rezervacija i uplata putovanja

Putnik može izvršiti rezervaciju putovanja telefonom, e-poštom, putem web stranice i kod drugih ovlaštenih agencija:
1. za potvrdu rezervacije Putnik treba uplatiti akontaciju u vrijednosti minimalno 30% ukupne cijene aranžmana, a preostalih 70% iznosa najkasnije 30 dana prije početka putovanje, osim u slučajevima kad su istaknuti posebni uvjeti plaćanja. Kod odabira plaćanja karticom odmah na naplatu dospijeva 100% iznosa,
2. za "rezervacije na fiksni upit" (putovanja kod kojih je moguća samo obvezujuća rezervacija uplatom cjelokupnog iznosa) Agencija neće prihvatiti rezervaciju bez zaprimljene uplate. Ako Putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, Agencija zadržava uplaćeni iznos za pokriće troškova rezervacije. Ukoliko Agencija nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman na "fiksni upit", kompletan iznos uplate bit će vraćen Putniku,
3. u slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaku promjenu: datum, korisnika putovanja, mjesto polaska i slično, Agencija naplaćuje 15 eur po putniku na rezervaciji,
4. za tzv. „rezervacije na upit” odnosno putovanja koje Agencija nema u ponudi i za iste je potrebno napraviti ponudu, naplaćuje se 70 eur za izradu ponude (koji će se prilikom prihvaćanje ponude oduzeti od cijene aranžmana). Agencija neće prihvatiti rezervacije na upit bez uplaćene naknade. Ukoliko Putnik ne prihvati ponuđenu ponudu, Agencija će zadržati uplaćeni trošak rezervacije za pokriće troškova izrade ponude.
Agencija ima pravo uskratiti uslugu Putniku ukoliko ne primi odgovarajuću uplatu do ugovorenog roka te ima pravo zadržati 30% ukupnog iznosa putovanja kao trošak rezervacije. Prilikom rezervacije Putnik je obavezan navesti sve podatke i priložiti dokumente, koji su potrebni Agenciji za realizaciju putovanja.
Na temelju zaprimljene rezervacije, Agencija će Putniku ponuditi Ugovor koji se smatra zaključenim i obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne strane ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (npr., ali ne isključivo: internetom, e-poštom, online uplatom ili uplatom na transakcijski račun). Potpisivanjem Ugovora, Putnik u cijelosti prihvaća Opće uvjete putovanja i sve predugovorne informacije koje je prethodno pažljivo proučio i potvrđuje da je sve osobe na predmetnoj rezervaciji upoznao s istima.

Članak 3. Cijena i sadržaj paket-aranžmana

Cijene aranžmana su objavljene u kunama, određene programom i cjenikom te vrijede od trenutka objave. Cijena aranžmana uključuje one usluge navedene na programu pod „Cijena uključuje”. Cijena aranžmana ne uključuje one usluge koje su na programu navedene pod „Cijena ne uključuje”; osim ako nije drugačije ugovoreno. Putnik je uz cijenu aranžmana treba platiti sve obvezne doplate koje se, ukoliko nisu uračunate u cijenu aranžmana, u Ugovoru zbrajaju zajedno s osnovnom cijenom aranžmana u konačnu cijenu i tako na temelju Ugovora predstavljaju konačnu obvezu Putnika. Fakultativne usluge nisu obavezne, prema svom interesu Putnik ih rezervira tijekom putovanja i plaća voditelju putovanja. Izuzetak su fakultativne usluge koje se mogu unaprijed ugovoriti, uplatiti i biti dio Ugovora. Agencija će o eventualnim promjenama cijene i realizacije fakultativnih usluga pravovremeno obavijestiti Putnika, najkasnije na završnoj obavijesti o putovanju. Objavljene cijene rezultat su pregovora Agencija s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na odredištu. Cijene aranžmana nakon uplate su fiksne i nisu podložne promjenama osim u slučaju značajnog umanjenja sadržaja aranžmana od strane Agencije. Uplatom putovanja Putnik potvrđuje da je upoznat s činjenicom da se cijena može mijenjati slijedom naknadnih akcija, te da mogu biti niže, dok Agencija Putniku garantira da se ugovorena cijena aranžmana neće povećati nakon prve uplate neovisno o kasnijim promjenama cijena; koje mogu biti i više. Cijene ulaznica za muzeje, lokalitete i sl. koje se vrše na licu mjesta, informativne su i podložne promjenama, te je moguća eventualna razlika u cijeni. Sadržaj aranžmana uključuje sve što je navedeno u programu putovanja.

Članak 4. Izmjena ugovorene cijene paket aranžmana

Agencija ima pravo povisiti cijenu aranžmana ako je povećanje cijene isključivo izravna posljedica promjene:
- cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva i/ili drugih izvora energije,
- visine poreza i/ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene Ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj/iskrcaj u lukama i zračnim lukama,
- deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman.
Agencija ima pravo jednostrano povisiti cijenu aranžmana do vrijednosti od 8% i o tome je dužna u pismenoj formi obavijestiti Putnika najkasnije 20 dana prije putovanja. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene od 8%. U slučaju da Putnik raskine Ugovor zbog povećanja cijene od 8%, primjenjuju se uvjeti otkaza od strane Putnika. Ukoliko je Agencija prije početka paket-aranžmana prisiljena znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga putovanja ili predloži povećanje cijene paket-aranžmana za više od 8%, Putnik može u razumnom roku koji odredi Agencija:
- prihvatiti predloženu izmjenu ili
- raskinuti Ugovor bez plaćanja naknade za raskid Ugovora.
Putnik ima pravo na raskid Ugovora, bez ikakve nadoknade štete, ukoliko o tome pismenim putem obavijesti Agenciju u razumnom roku. Ako Putnik u pismenom obliku ne obavijesti Agenciju o svojoj odluci, istekom toga roka Ugovor se smatra raskinutim. Nakon zaprimljenog raskida Ugovora, Agencija je dužna bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida Ugovora, vratiti sva izvršena plaćanja. U slučaju avio karata, zrakoplovne pristojbe i naknade podložne su promjeni istih do dana izdavanja avio karte. U slučaju porasta zrakoplovnih pristojbi, Putnik je dužan snositi trošak razlike u cijeni.

Članak 5. Izmjena programa paket aranžmana ili prekid paket aranžmana

Agencija ima pravo izmjene redoslijeda realizacije programa u svrhu efikasnije provedbe. U slučaju da nastupe nepredviđene okolnosti (npr.: gužve na granici, gužva na prometnicama, promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji i/ili na transfernim točkama, vremenske neprilike i drugi razlozi), Agencija ne preuzima odgovornost za promjene i zadržava pravo izmjene sadržaja programa putovanja, bez obaveze isplate odštete Putniku. Smještaj koji je ugovoren može se zamijeniti samo sa smještajem u objektu iste ili više kategorizacije. Agencija nije odgovorna za eventualne nenamjerne pogreške u objavi programa, kao i za nenamjerne pogrešne unose podataka na web-stranici Agencije. U slučaju da se putovanje mora prekinuti za cijelu grupu nakon njegovog započinjanja zbog nepredviđenih okolnosti (npr. teroristički napad, elementarna nepogoda, prirodna katastrofa, itd.) ili bilo kojeg uzroka povezanog tijekom putovanja u uvjetima epidemije/pandemije (npr. proglašenje obveze samoizolacije cijeloj grupi uslijed pozitivnog testa nekog od putnika) Putnik uplatom putovanja, potvrđuje kako je upoznat s činjenicom da je Agencija obvezna dobavljačima usluga u paket aranžmanu podmiriti sve ugovorene usluge kao da se putovanje odvilo u cijelosti, te da Agencija nema obvezu nadoknade štete Putniku, niti bilo kakvih drugih obveza prema Putniku, osim osiguravanja povratka grupe u točku odredišta.

Članak 6. Putna dokumentacija i završna obavijest

Putnom dokumentacijom su dokumenti koji su potrebni Putniku kako bi realizirao ugovoreno putovanje (npr. zrakoplovne karte, voucher i sl.). Svi putni dokumenti bit će dostavljeni Putniku e-poštom najkasnije 48h prije polaska na put, ako programom putovanja nije drugačije navedeno. Putnom dokumentacijom u smislu Općih uvjeta ne smatraju se putne isprave koje su Putniku nužne za putovanje. Kad je riječ o grupnim putovanjima Putniku se najkasnije 48h prije polaska na putovanje dostavlja tzv. „Završna obavijest“ e-poštom (ne šalje se redovnom poštom) na adresu e-pošte nositelja rezervacije; po jednoj rezervaciji moguća je jedna adresa e-pošte. Završna obavijest sadrži vrijeme i mjesto polaska, kontakt voditelja putovanja, ime i adresu hotela, detaljan program putovanja kao i kontakt agencije. Na grupnim putovanja putnicima je na polasku potrebna samo putna isprava (putovnica ili osobna iskaznica), a voditelj putovanja ima sve potrebne dokumente za cijelu grupu. U rijetkim slučajevima ako potrebno nešto dodatno, bit će navedeno u završnoj obavijesti.

Članak 7. Kategorizacija smještaja, opis usluga i prijevoz

Ponuđeni smještajni objekti u programu opisani su prema službenoj kategorizaciji odredišne zemlje, važećoj u trenutku izdavanja programa. Lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Prehrana, udobnost, čistoća i usluge smještajnog objekta su pod nadzorom mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga mogu biti različiti i nisu usporedivi. Ukoliko se kategorizacija smještajnog objekta u programu putovanja definira kao npr. 3*/4*, tada se podrazumijeva da smještaj tj. kategorizacija hotela može biti 3* ili 4*. Agencija će Putnike u završnoj obavijesti informirati o smještajnom objektu gdje će biti smješteni. Putnicima savjetujemo da se prije polaska informiraju o lokaciji i kvaliteti smještaja putem dostavljenih informacija i da budu svjesni da različite osobe imaju različite subjektivne stavove u pogledu smještaja; svi hoteli imaju određeni broj pozitivnih i negativnih komentara od strane Putnika. Agencija zadržava pravo promjene hotela, pod uvjetom da osigura hotel u istoj ili višoj kategorizaciji. Usluga doručka, ukoliko je ugovorena, razlikuje se ovisno o destinaciji, običajima i Agencija ne preuzima odgovornost za kvalitetu ili sadržaj doručka. Na autobusnim putovanjima Agencija garantira određena sjedala u autobusu samo ukoliko je tako navedeno u programu. Na svim putovanjima Agencija će ugovoriti autobus turističke kategorije, ne garantira specifičnu dob ili opremljenost autobusa, tip sjedala i razmak među sjedalima razlikuju među autobusima, te to ne može biti osnova za prigovor Putnika ukoliko je autobus u skladu s navedenim karakteristikama prema programu putovanja.

Članak 8. Smještaj u sobe i prtljaga

Raspored u sobe određuje recepcija smještajnog objekta u mjestu boravka. Ukoliko nije drugačije ugovoreno smještaj se podrazumijeva u dvokrevetnim sobama s odvojenim ili bračnim krevetom, a raspoloživost soba s tri i više kreveta ovisi o samom objektu. Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio (uplatio) sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu u objektu koji je opisan u programu i cjeniku (završnoj obavijesti). Ako je moguće, Agencija će pokušati zadovoljiti unaprijed pismeno najavljen zahtjev Putnika za smještajem (orijentacija sobe, kat, pogled i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva od strane hotela, niti iznos eventualne dodatne doplate na licu mjesta koju plaća Putnik. Ulazak u sobu najčešće nije moguć prije 15h na dan početka korištenja usluge, a ista se najčešće mora napustiti do 10h na dan završetka korištenja usluga. Kad Putnik ugovori trokrevetnu ili višekrevetnu sobu, naglašavamo kako objekt najčešće dodjeljuje dvokrevetnu sobu s pomoćnim ležajem/ležajevima (dodatnim) namijenjenim za smještaj treće/četvrte osobe bez prethodnog informiranja Agencija. Kvaliteta pomoćnog (dodatnog) ležaja u potpunosti ovisi o smještajnom objektu te može biti i značajno niže kvalitete od ostalih ležaja, Agencija ne snosi odgovornost po pitanju kvalitete pomoćnog ležaja. Ukoliko Putnik ne prihvati dodijeljenu sobu koja je u skladu sa sklopljenim Ugovorom i samostalno ugovori drugi smještaj, učiniti će to o vlastitom trošku bez prava na nadoknadu tog troška od strane Agencije. Putnik je samostalno odgovoran za svu štetu učinjenu prilikom svog boravka u smještajnom objektu, kao i sve dodatne troškove učinjene prilikom boravka i dužan je na recepciji smještajnog objekta podmiriti predmetno dugovanje odnosno štetu koju je prouzročio svojim ponašanjem.
Na autobusnim putovanjima Putnik može ponijeti najviše 2 komada osobne prtljage, dok na zrakoplovnim putovanjima količina i težina dozvoljene ručne i predane prtljage koja je uključena u cijenu aranžmana ovisi o avio kompaniji te će biti posebno naznačena u završnoj obavijesti. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam Putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu.
Putnici su dužni brinuti o svojim osobnim stvarima, novcu i dragocjenostima. Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih bez njihovog nadzora. Agencija nije odgovorna za oštećenu, uništenu, ukradenu, izgubljenu ili zamijenjenu  prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu, odnosno sredstvima prijevoza. Bilo kakvu nepravilnost vezanu za prtljagu, npr. kašnjenje, gubitak i/ili oštećenje prtljage, Putnik bez odgode prijavljuje direktno prijevozniku, ukoliko je nepravilnost nastala kod prijevoza, ili hotelu ukoliko je nepravilnost nastala tijekom smještaja. Kod zrakoplovnog prijevoza, za predanu prtljagu je odgovoran zrakoplovni prijevoznik kojem je prtljaga predana na prijevoz i to na osnovu propisa koji vrijede u zračnom prometu, dok je za ručnu prtljagu, uključujući i prtljagu označenu s „Delivery at Aircraft” i privremeno smještenu u prtljažnik, odgovoran Putnik osobno. U slučaju nepravilnosti, Putnik direktno kod avio kompanije ili agenta ovlaštenog od strane avio kompanije za postupanje u slučaju neregularnosti u prijevozu prtljage ispunjava prijavu o neregularnosti. Na osnovu te prijave avio kompanija isplaćuje odštetu prema propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka, oštećenja i/ili otuđenja prtljage u hotelu, Putnik zahtjev za odštetom upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena, oštećena i/ili izgubljena. Agencija preporuča sklapanje police za osiguranje prtljage.

Članak 9. Putne isprave i poštivanje propisa

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave i ostalu dokumentaciju potrebnu za putovanje. Prilikom sklapanja Ugovora Putnik treba Agenciji dostaviti tražene osobne podatke i pravovremeno svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Agencija će Putniku (državljanin RH) pružiti opće informacije o vizama, ali nije odgovorna za njihovo ishođenje, već je to obaveza samog Putnika. Agencija preporučujemo svakom Putniku da se o rizičnosti putovanja u pojedine države informirate na službenoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH. Agencija se odriče svake odgovornosti za štetu koju bi izazvao Putnik pogrešnim osobnim podacima, nepoštivanjem propisa pojedinih zemalja, nevaljalim putnim ispravama, vizama te je Putnik samostalno odgovoran za nadoknadu štete i troškova koji bi Putniku, suputnicima i Agenciji eventualno iz toga proizašli. Također, u slučaju krađe ili gubitka putnih isprava za vrijeme putovanja Putnik sam snosi troškove koji iz toga mogu proizaći.

Članak 10. Devizni, carinski i zdravstveni propisi

Putnik je obavezan pridržavati se svih deviznih, carinskih, viznih i epidemioloških propisa, kao i Zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i država koje posjećuju i kroz koje se prolazi prema programu putovanja. Agencija ima pravo započeti, odnosno nastaviti putovanje bez Putnika u slučaju kršenja propisa od strane Putnika, a sve troškove koji iz toga proizlaze snosi sam Putnik. Putnik snosi i sve nastale troškove suputnicima i Agenciji. Diskrecijsko pravo svake države je da na osnovu odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela odbijanje dozvole ulaska Putnika u državu. Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, Putnik se za putovanja u određene države dužan cijepiti te obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

Članak 11. Putno osiguranje

Cijene putovanja ne uključuju putno osiguranje. Putnik Uplatom putovanja/potpisivanjem Ugovora, potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja: putno zdravstveno osiguranje za putovanja u inozemstvo, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje od privatne odgovornosti, osiguranje prtljage i osiguranje otkaza putovanja, kao i da su Putniku stavljena na raspolaganje informacije o sadržaju tih osiguranja i opći uvjeti ugovora o osiguranju. Agencija preporučuje ugovaranje paketa putnih osiguranja. U slučaju da Putnik želi ugovoriti navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod osiguravatelja ili kod Agencije, pri čemu Agencija djeluje tek kao posrednik osiguravajućeg društva. Premija osiguranja izračunava se ovisno o dužini trajanja i cijeni putovanja prema cjeniku osiguravajućeg društva. U slučaju zamjene putnika, police osiguranja nisu prenosiva na nove putnike i uplaćene premije osiguranja nisu predmet osiguranja od otkaza, niti dio paket-aranžmana.

Članak 12. Osiguranje otkaza putovanja od strane Putnika

Osiguranje od otkaza putovanja ugovara se prilikom sklapanja Ugovora, prema uvjetima osiguravajućeg društva i nije ga moguće ugovoriti naknadno. Agencija preporučuje ugovaranje police osiguranja otkaza putovanja od strane Putnika. Putnik može ugovoriti policu osiguranja samostalno. Osiguranje od otkaza vrijedi samo uslijed opravdanih razloga i uz predočenje traženih dokaza osiguravajućem društvu (smrtni slučaj u najužoj obitelji; iznenadna bolest koja se u trenutku ugovaranja osiguranja nije mogla predvidjeti, a putnika sprječava da putuje; vojni poziv; elementarna nepogoda u mjestu prebivališta osiguranika). Za sve dodatne informacije o osiguranju Putnik može provjeriti kod osiguravajućih društva. Svi uvjeti otkaza navedeni su u uvjetima osiguranja te svakom Putniku preporučujemo da ih osobno detaljno prouči. Tijek rješavanja slučaja odštete i vrijeme rješavanja slučaja odštete u domeni je osiguravajućeg društva kod kojeg je ugovoreno osiguranje od rizika otkaza putovanja. U slučaju zamjene putnika, polica osiguranja nije prenosiva na nove putnike. U slučaju otkazivanja aranžmana i aktivacije police osiguranja, putniku se ne vraća iznos uplaćene premije police osiguranja, kao ni trošak nabavke viza ili dodatnih troškova koje je putnik napravio samostalno.

Članak 13. Obveze i odgovornosti Agencije

Agencija je kao organizator putovanja odgovorna za izvršenje paket aranžmana kao cjeline, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima Putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija je obvezna izdati odgovarajuću dokumentaciju (račun/ugovor) za svako uplaćeno putovanje. Ako u programu putovanja nije izričito predviđeno drugačije, Agencija će ugovorene usluge pružiti na hrvatskom jeziku. Agencija će sve navedene obveze iz paket aranžmana izvesti u potpunosti i na opisani način osim u slučaju nepredviđenih okolnosti / više sile. Isključuje se odgovornost Agencije u slučaju nastupa nepredviđenih okolnosti nad kojima Agencija nema utjecaja, a koje svojim nastupom uzrokuju promjenu programa, neizvršenje ili djelomično izvršenje usluga predviđenih programom putovanja (rat, prosvjedi i štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, vremenske nepogode, intervencije nadležnih vlasti, prometne nezgode, prometne gužve i gužve na granici, poremećaji javnog prijevoza, kvarovi autobusa, poremećaji reda letenja, kvara aviona i sl.). Putnici izjavljuju da su upoznati s rizikom nastupa nepredviđenih okolnosti / više sile te da će u tom slučaju postupati u dobroj vjeri, te nastup takvih okolnosti ne može biti osnova za prigovor.
Uz svu pažnju Agencije, na destinaciji/putovanju moguć je tzv. overbooking u hotelu / prijevozu / restoranu te će Agencija nastojati ponuditi zamjensko rješenje, ovisno o mogućnostima. Putnik ima pravo na sniženje cijene / naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvedene na pravilan način.
Agencija će pomoći Putniku u poteškoćama, pogotovo u dijelu pružanja primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći te dodatno pri uspostavljanju daljinske komunikacije te pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. Ako je Putnik poteškoću prouzročio namjerno ili svojom nepažnjom, voditelj putovanja može asistirati, no ne na štetu odvijanja programa za ostali dio grupe. Program se mora neometano odraditi, a Putnik sam snosi sve stvarne troškove proizašle njegovom nepažnjom. Agencija može za pomoć naplatiti razumnu naknadu koja neće biti viša od stvarnih troškova. Agencija je dužna snositi troškove nužnog smještaja najviše do 3 noćenja po Putniku kada zbog nepredviđenih okolnosti / više sile koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak Putnika u skladu s Ugovorom o putovanju u paket aranžmanu.
Putnik ugovaranjem i/ili uplatom putovanja u uvjetima globalne epidemije svjesno prihvaća činjenicu da je odluka o putovanju u inozemstvo osobna odluka koja se nalazi u području osobne odgovornosti svakog pojedinca. Putnik svojom voljom prihvaća sve rizike kojima može rezultirati putovanje u tim okolnostima (npr. rizik oboljenja, samoizolacije po povratku, karantene u inozemstvu, prekida putovanja, samostalnog povratka u Hrvatsku, itd.), te izjavljuje da je upoznat s činjenicom da Agencija nema obvezu  nadoknade troškova ili štete Putniku. Agencija ima obvezu Putniku u slučaju potrebe pomoći u pronalasku eventualno potrebnog alternativnog smještaja u destinaciji i/ili prijevoza natrag do polazišne točke, međutim bez obveze nadoknade bilo kakvih troškova koji bi proizašli iz ugovaranja istog.

Članak 14. Pravo Agencije na raskid Ugovora prije početka paket aranžmana

Agencija može raskinuti Ugovor o putovanju u paket aranžmanu prije početka paket aranžmana i Putniku u cijelosti vratiti sva uplaćena sredstva za putovanje, bez obveze naknade štete Putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za putovanje manji od najmanjeg broja navedenog na programu putovanja koji je sastavni dio predugovornih informacija i ako organizator obavijesti putnika o raskidu Ugovora unutar roka:
- 48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju kraće od 2 dana
- 7 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koje traju između 2 i 6 dana
- 20 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koje traju više od 6 dana.
Agencija može raskinuti Ugovor o putovanju prije početka paket aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket aranžman, bez obveze naknade štete Putniku, ako Agenciju u izvršenju Ugovora spriječe nepredviđene okolnosti / viša sila koje se nisu mogle izbjeći te ako Putnika o raskidu Ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana.
Agencija kao privatno trgovačko društvo koje pruža usluge organizacije putovanja zadržava pravo otkazati putovanje svakom Putniku i ostalim osobama na istoj rezervaciji u slučaju da procjeni da neki od Putnika prije polaska ne nastupa u dobroj vjeri i/ili da bi svojim nezadovoljstvom iskazanim prije polaska mogao utjecati na komfor ostalih putnika u grupi tijekom putovanja. Bez obveze na naknadu štete Putniku, Agencija o otkazu putovanja može obavijestiti Putnika i manje od 7 dana prije početka putovanja i vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana, a Putnik je ugovaranjem putovanja upoznat i slaže se s ovom činjenicom.

Članak 15. Obveze i odgovornosti Putnika

Putnik se obvezuje nastupati u dobroj vjeri prije, tijekom ili nakon putovanja. Putnik je upoznat s činjenicom da Agencija nastupa u dobroj vjeri kako bi kroz transparentnu  komunikaciju što većeg broja činjenica prije putovanja postigla što je moguće veće zadovoljstvo svih putnika. Slijedom toga Putnik se obvezuje prije putovanja upoznati sa svim odredbama ovih Općih Uvjeta koji su sastavni dio njegovog Ugovora, te sa svim informacijama pruženim od strane Agencija prije polaska kroz Program putovanja i Završnu obavijest.
Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne ugrožavati redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja. Putnik ne smije narušavati mir, komfor, udobnost ili sigurnost drugih putnika ili na bilo koji način otežavati posao voditelja putovanja i redovno odvijanje programa putovanja, u suprotnom Agencija ima puno pravo prekinuti putovanje za tog Putnika, nastaviti provedbu programa putovanja bez njega, pri  čemu će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika, a Putnik će sam biti odgovoran za podmirenje svih troškova koji iz iz toga proizlaze, kao i za osiguravanje vlastitog povratka kući (odnosno u polazišnu točku kako je definirano prvim danom programa putovanja), bez posredovanja Agencija i potpuno o vlastitom trošku. Putnik uplatom putovanja izjavljuju da je upoznati s navedenim i da isto pod punom odgovornošću prihvaća. Putnik je dužan pridržavati se svih naputaka voditelja putovanja i u dobroj vjeri surađivati s njim. Putnik je dužan doći na vrijeme za polazak na putovanje, a najkasnije 15 min. prije zakazanog polaska. Ukoliko Putnik ne dođe do zakazanog vremena polaska Agencija ima pravo započeti putovanje bez tog Putnika. Prilikom obilazaka Putnik je dužan samostalno pratiti voditelja putovanja, brinuti o vlastitoj sigurnosti, kao i sigurnosti putnika oko sebe. Tijekom putovanja, nakon svake pauze ili slobodnog vremena, Putnik je dužan doći na dogovoreno mjesto kako je definirao voditelj putovanja, 5 minuta prije zakazanog vremena sastanka. U slučaju da se Putnik ne pojavi na mjestu sastanka, Agencija odnosno voditelj putovanja imaju pravo nastaviti provedbu putovanja bez tog Putnika, a Putnik će sam biti odgovoran za povratak u hotel, kući ili polazišnu točku kako je definirano programom putovanja o vlastitom trošku.
Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti voditelja putovanja o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluga putovanja obuhvaćenih Ugovorom o putovanju u paket aranžmanu, a voditelj putovanja će učiniti sve što je razumno moguće da se nesukladnosti otklone u cilju postizanja što je moguće više razine zadovoljstva Putnika osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir nesukladnost i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe. Putnik izjavljuje da će se suzdržati od izražavanja nezadovoljstva na javni način koji bi mogao utjecati na druge putnike ili na bilo koji način narušava ugled Agencije. U suprotnom Agencija ima pravo na nadoknadu štete na ime štete ugledu.
Putnik je dužan posjedovati valjane putne isprave, poštivati carinske, devizne i zdravstvene propise države u koju ide i država kroz koje prolazi. Putnik se Ugovaranjem putovanja obvezuje čuvati privatnost svih ostalih putnika u grupi, kako je definirano GDPR uredbom tj. Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016.).

Članak 16. Pravo putnika na raskid ugovora

Putnik može jednostrano raskinuti Ugovor o putovanju u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana (u pisanom obliku) uz plaćanje primjerene naknade od ukupne cijene aranžmana:
a) europsko putovanje autobusom ili avionom do uključivo 5 noćenja:
- više od 30 dana prije polaska: 30% cijene aranžmana, a najmanje 15 eur
- od 29 do 22 dana prije polaska: 40% cijene aranžmana
- od 21 do 15 dana prije polaska: 60% cijene aranžmana
- od 14 do 8 dana prije polaska: 80% cijene aranžmana
- od 7 dan prije polaska do dana polaska: 100% cijene aranžmana
- nakon polaska i “no show” tj. nepojavljivanje na polasku 100% cijene aranžmana.
b) europsko putovanje autobusom ili avionom od 6 i više noćenja:
- više od 60 dana prije polaska: 30% cijene aranžmana, a najmanje 50 eur
- od 60 do 46 dana prije polaska: 40% cijene aranžmana
- od 45 do 32 dana prije polaska: 50% cijene aranžmana
- od 31 dan prije polaska do dana polaska: 100% cijene aranžmana
- nakon polaska: 100 % cijene aranžmana.
c) putovanje izvan Europe (uključujući i daleka putovanja):
- više od 45 dana prije polaska: 40% cijene aranžmana, a najmanje 100 eur
- od 44 do 30 dana prije polaska: 80% cijene aranžmana
- od 29 dana prije polaska do dana polaska: 100% cijene aranžmana
- nakon polaska: 100% cijene aranžmana.
d) avio karta i individualna putovanja
- 100% iznosa cijene aranžmana (iz ovih razloga predlažemo uplaćivanje police osiguranja od otkaza).

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i kao i na sve druge bitne promjene vezano uz paket aranžman.
Kod otkazivanja putovanja ne isplaćuje se trošak posredovanja i nabave vize ni putnih isprava.
U slučaju da Putnik otkaže ili na vlastiti zahtjev prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska, Agencija će primijeniti gore navedene odredbe, a naknadne reklamacije neće uvažiti npr. ako na destinaciji nije bilo snijega, a išao je na skijanje ili padala je kiša na odmoru.
Ukoliko za neke programe i aranžmane vrijede posebni uvjeti, Agencija će ih navesti u programu putovanja te se isti i primjenjuju.
Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Agencija zadržava pravo naplate iste uz predočenje dokaza o stvarnim troškovima, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Ukoliko Putnik najkasnije 30 dana prije putovanja ne izvrši uplatu ostatka do ukupne cijene aranžmana, Agencija će smatrati da je Putnik odustao od rezervacije te zadržava pravo storniranja rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije za putovanje.
U slučaju da je uplaćeni iznos akontacije manji od iznosa storno penala, Agencija ima pravo na naplatu ostatka iznosa kako je definirano ovim Općim uvjetima.

Članak 17. Pravo Putnika na prijenos Ugovora na drugog Putnika

Putnik koji otkaže autobusno putovanje ima pravo prenijeti Ugovor na drugu osobu bez promjene elemenata sklopljenog ugovora uz obavezno pismenu obavijest o imenima zamjenskih putnika, a Agencija zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom u iznosu od 15 eur po putniku. Kod zrakoplovnih putovanja, avio karte nisu prenosive, radi se otkaz postojeće karte prema uvjetima tarife po kojoj je karta kupljena i kupovina nove karte na ime novog Putnika prema važećoj i raspoloživoj tarifi u trenutku izdavanja nove karte.

Članak 18. Prigovor za nepravilnosti i reklamacije

Putnik se za nepravilnosti i reklamacije prvo mora obratiti voditelju putovanja koji će nepravilnost pokušati riješiti na licu mjesta s davateljem usluga. U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a ako se Putnik nije žalio na nepravilnosti na licu mjesta, podrazumijeva se da se slaže s uslugom čime gubi pravo na ulaganje naknadnih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge i/ili isplate štete. Agencija neće razmatrati reklamacije ako Putnik nije priložio kopiju pismene reklamacije koju je uložio na licu mjesta zaprimljene od voditelja putovanja. Ukoliko ni nakon prigovora na licu mjesta ne dođe do poboljšanja, Putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Putnik treba potvrdu priložiti pisanoj reklamaciji Agenciji. Pisanu reklamaciju Putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja putem e-pošte na adresu: info@ictputovanja.hr ili poštom na adresu: Idea Club Travel d.o.o., Folnegovićeva 6d, 10000 Zagreb. Ukoliko Putnik uloži pisanu reklamaciju nakon tog roka, Agencija takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir. Agencija je dužna donijeti pisano rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o prigovoru za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče prava posredovanja bilo koje druge pravne/fizičke osobe, prava na tužbu i davanja informacija odnosno bilo kakvih javnih objava kojima se šteti ugledu Agencije (u medije, na društvenim mrežama Facebook, Instagram i sl., te putem Interneta u bilo kojem obliku) odnosno javnog izražavanja nezadovoljstva.
Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.
Agencija nije odgovorna za reklamacije koje se odnose na vremensku prognozu, čekanje na cesti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, gužvi na granicama ili pak čekanja na ulaz u gradove ili objekte koji se posjećuju. Također Putnik će biti prije putovanja biti obavješten o svim cijenama fakultativnih izleta i ulaznica te ima slobodnu volju napraviti rezervaciju preko Agencije ili sam u svojoj organizaciji napraviti isto. Niti jedan fakultativni izlet nije obavezan, ovisi isključivo o volji putnika te Agencija nije dužna objašnjavati svoje troškove koje je imala pri rezervaciji istih. Svaki Putnik prigovor podnosi zasebno, Agencija neće uzeti u razmatranje grupne prigovore.

Članak 19. Putovanja u organizaciji drugih organizatora putovanja

Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za to putovanje. Svi programi u kojima Agencija nastupa kao posrednik, Agencija ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje Agencija zastupa kao posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo na Ugovoru. U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog organizatora putovanja. Potpisivanjem ugovora Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

Članak 20. Uvjeti putovanja za povezane putne aranžmane

Opći uvjeti putovanja za paket-aranžmane ne vrijede za putovanja u povezanom putnom aranžmanu, osim u dijelu zaštite putnika u slučaju nesolventnosti agencije. Povezani putni aranžman podrazumijeva najmanje dvije različite vrste usluga putovanja kupljene za potrebe istog putovanja ili odmora koje ne predstavljaju paket aranžman (npr. individualna rezervacija hotela, avio karte, transfera i slične dodatne usluge). Kod putovanja u povezanim putnim aranžmanima, Agencija djeluje u ime i za račun pružatelja usluga, odnosno kao ovlašteni prodajni agent raznih pružatelja usluga (zrakoplovnih tvrtki, hotela, transfera, agencija za rezervaciju turističkih usluga i slično) te je svaki od Pružatelja usluga isključivo odgovaran za pravilno izvršenje svojih usluga u skladu s Ugovorom. U završnim putnim dokumentima, Putnik će biti informiran o kontaktu pružatelja usluge.

Članak 21.  Poklon bonovi

Poklon bon je sredstvo plaćanja u papirnatom obliku, numeriran je jedinstvenim brojem prilikom izdavanja. Agencija ga izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje Putnik. Poklon bon moguće je iskoristiti za putovanje po izboru iz ponude agencije Agencija. Iznos na poklon bonu važeći je do datuma  istaknutog na poklon bonu, nakon isteka roka iznos na poklon bonu nije moguće iskoristiti. Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa na poklon bonu. Putnik uplatom iznosa prihvaća Opće uvjete Agencije te se smatra da je s istima upoznat.

Članak 22. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju kontaktirati osiguravatelja kod kojeg Agencija ima ugovorenu Policu osiguranja od odgovornosti. U slučaju nastupa osiguranog slučaja, Putnik treba kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru.

Članak 23. Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Agencija ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na putovanje.

Članak 24. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su Agenciji u procesu realizacije ugovorenog paket-aranžmana te će se koristiti za daljnju komunikaciju, ugovaranje i izvršenje usluga obuhvaćenih paket-aranžmanom. Agencija će osobne podatke Putnika obrađivati, koristiti i čuvati u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih neće iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim dobavljačima i suradnicima koji sudjeluju u realizaciji ugovorenog paket-aranžmana. Ugovaranjem putovanja Putnik daje privolu da Agencija može upotrebljavati osobne podatke Putnika u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera), a Putnik u bilo kojem trenutku uskratiti privolu za korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe slanjem e-mail zahtjeva Agenciji na info@ictputovanja.hr. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Detaljne informacije o zaštiti osobnih podataka pročitajte u Izjavi o privatnosti.

Članak 25. Završne odredbe

Ovi Opći uvjeti vrijede od 17.1.2023.i isključuju sve dosadašnje Uvjete i upute za putovanja. Sukladni su Direktivi EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.11.2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim aranžmanima kao i Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) koji je u primjeni od 1.7.2018. Putnik se obvezuju da će moguće sporne slučajeve pokušati riješiti sporazumno sukladno uvjetima. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo. Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, putnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred tijelom s liste notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (ARPS) sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova. U skladu s uredbom Europske unije, svoj prigovor na online kupnju odnosno rješavanje spora za usluge kupljene putem interneta, kupci mogu predati online. Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova primjenjuje se od 9.1.2016. Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10000 Zagreb, Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/I, 10000 Zagreb.
Ovi Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket aranžmana te povezanih putnih aranžmana, sastavni su dio Ugovora kojeg Putnik sklapa s Agencijom. Uplatom akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana Putnik u cijelosti prihvaća program i Opće uvjete te je Ugovor valjan i bez potpisa Putnika.


II. Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket aranžmanu

1. Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket aranžmanu kada je organizator putovanja putnička agencija Idea Club Travel d.o.o.

Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu. Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. Putnička agencija Idea Club Travel d.o.o., Folnegovićeva 6d, 10000 Zagreb, OIB 89539669576, u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Putnička agencija Idea Club Travel d.o.o., Folnegovićeva 6d, 10000 Zagreb, OIB 89539669576, ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

2. Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket aranžmanu kada je organizator putovanja druga putnička agencija.

Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu. Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. Kad putnik sklopi ugovor s putničkom agencijom Idea Club Travel d.o.o., Folnegovićeva 6d, 10000 Zagreb, OIB 89539669576, a organizator putovanja je druga putnička agencija, Ugovor o putovanju sklopljen s putničkom agencijom Idea Club Travel d.o.o., predstavlja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu. Putnička agencija koja je organizator putovanja u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket aranžmana kao cjeline, ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

3. Detaljne informacije o najvažnijim pravima vezano uz ugovor o paket aranžmanu u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu.


Print verzija Općih uvjeta putovanja i Obrazac sa standardnim informacijama.


Voditelj poslova Kristina Sladović
adresa: Folnegovićeva 6d, 10000 Zagreb
e-pošta: info@ictputovanja.hr
telefon: +385 1 8888 210

Idea Club Travel d.o.o.
Zagreb, 5.1.2023.

Opći uvjeti putovanja drugih turističkih agencija
Idea Club Travel d.o.o. ovlašteni je agent za prodaju putovanja u organizaciji drugih turističkih agencija.
Za sva putovanja u organizaciji drugih turističkih agencija vrijede Opći uvjeti putovanja tih agencija koje možete pogledati ovdje:
Azur Tours d.o.o. – Opći uvjeti putovanja 
Elisa Tours d.o.o. – Opći uvjeti putovanja
GO d.o.o. – Opći uvjeti putovanja
Mondo Travel d.o.o. – Opći uvjeti putovanja
Obzor Putovanja d.o.o. – Opći uvjeti putovanja
T
A Palma d.o.o. – Opći uvjeti putovanja

Istražite najudaljenije kutke svijeta

Već 30 godina kreiramo inspirativna putovanja krojena po “mjeri” i ponosni smo na svoju reputaciju kao jedan od vodećih organizatora putovanja. S nama možete dosegnuti i najudaljenije kutke svijeta!

Kontaktirajte nas

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »